Konx Ompax

„Може би е възможно да се обясни също и прастарата, макар и никога не добре известна общност на Европа с Тибет от това, което е запазил за нас Хезихий, а именно възклицанието „Konx Ompax“ на върховния жрец в Елевзинските мистерии… Защото според Georgii Alph. Tibet. думата „Concioa“ означава бог и тя има поразително сходство с „Konx“. Думата „Pah-cio“ (ib., p. 520), която от гърците лесно е могла да се произнесен „pax“, означавала promulgator legis, разпределеното в цялата природа божество… Но думата „Om“, която Ла Кроз превежда с „benedictus“, благословен, приложена към божеството, не може да означава нищо друго освен възхваления блажен. И тъй като П. Франц Хораций, който често е запитвал тибетските лами какво са разбирали под думата „бог“ (Concioa), винаги е получавал отговора: „Това е събранието на всички светии“ (т.е. на блажените души, които чрез ламаистко прераждане след много странствувания през различни тела се завръщали накрай в божеството, превърнали се в Бурхане, т.е. в същества, достойни за обожаване, с. 223), то онези тайнствени думи „Konx Ompax“ ще трябва да означават святото (Konx), блаженото (Om), и мъдрото (Pax), проникналото навсякъде в света висше същество (персонифицирана природа)…“

Имануел Кант, „Към вечния мир“

***   

„Perhaps we can also explain the very ancient but never well-known intercourse of Europe with Tibet by considering the shout, (‘Konx Ompax’), of the hierophants in the Eleusinian mysteries, as we learn from Hysichius (cf. Travels of the Young Anacharsis, Part V, p. 447 ff.). For, according to Georgi, op. cit., the word „Concoia“ means „God“, which has a striking resemblance to „Konx“. „Pah-cio“ (ibid., 520), which the Greeks may well have pronounced „pax“, means the promulgator legis, divinity pervading the whole of nature (also called Cencresi, p. 177). „Om“, however, which La Croze translates as benedictus („blessed“), when applied to divinity perhaps means „the beatified“ (p. 507). P. Franz Orazio often asked the Lamas of Tibet what they understood by „God“ (Concoia) and always got the answer, „It is the assembly of saints“ (i.e., the assembly of the blessed ones who, according to the doctrine of rebirth, finally, after many wanderings through bodies of all kinds, have returned to God, or Burchane; that is to say, they are transmigrated souls, beings to be worshiped, p. 223). That mysterious expression „Konx Ompax“ may well mean „the holy“ (Konx), the blessed (Om), the wise (Pax), the supreme being pervading the world (nature personified).“

Immanuel Kant, „Perpetual Peace“

Advertisements

има 1 коментар

TrackBack URI

  1. […] Konx Ompax […]


Sorry, the comment form is closed at this time.


Entries and коментари feeds.